top of page

 

Bu notta yer alan içerikler Ragıp Karakuş tarafından yazılmış, notun kapak ve sayfa tasarımları yine bizzat Ragıp Karakuş tarafından yapılmıştır. Notta tespit ettiğiniz içerik, yazım ve noktalama hatalarını aşağıdaki iletişim adreslerimizi kullanarak bildirmenizi rica ederiz. Ayrıca, olumsuz görüşleriniz başta olmak üzere not ile ilgili tüm görüşlerinizi de aynı iletişim adreslerimizi kullanarak göndermenizi rica ederiz.

Not, ticari veya akademik amaçlarla yazılmamıştır. Notu ticari amaçla veya üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak suretiyle kullanmayınız. Notta yer alan içerikleri doğrudan kullanacaksanız www.ragipkarakus.com web sitesini kaynak göstermenizi rica ederiz.

İcra ve İflas Hukuku Ders Notu (2023)

Açıklama (05.04.2023)

İcra ve İflas Kanunu’nda ve bazı özel kanunlarda, 28 Mart 2023 tarihinde kabul edilen ve 5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7445 sayılı Kanun ile önemli değişiklikler yapılmıştır. Not, yapılan tüm değişiklikleri içerecek şekilde, üzerinde 2023 tarihi de belirtilmek suretiyle yeniden yayınlanmıştır. Halihazırda yayında bulunan not, güncel durumdadır. Notu 5 Nisan 2023 tarihinden önce çıktı alanların söz değişiklikleri takip etmelerini ve not üzerinde gerekli düzeltmeleri yapmalarını sağlamak için güncelleme eki niteliğinde bir doküman hazırlanmıştır. Notu internet sitemizden 5 Nisan 2023 tarihinden itibaren indirenlerin bu dokümanda yer alan açıklamaları dikkate almaları gerekmez.

Not üzerinde yapılan değişiklik ve düzeltmeleri gösteren dokümanı indirmek için buraya tıklayınız.

 

Düzeltme (17.10.2023)

 

Notun 173. sayfasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir. Söz konusu düzeltme, halihazırda yayımda bulunan notta mevcut değildir.

"Deftere kaydedilen masa malları bulunur fakat bu malların takdir edilen bedelinin adi tasfiye giderlerini karşılamayacağı anlaşılırsa, iflas dairesi tasfiyenin basit tasfiye usulüne göre yapılmasına karar verir (m. 218/1)."

bottom of page