top of page

 

Bu notta yer alan içerikler Ragıp Karakuş tarafından yazılmış, notun kapak ve sayfa tasarımları yine bizzat Ragıp Karakuş tarafından yapılmıştır. Notta tespit ettiğiniz içerik, yazım ve noktalama hatalarını aşağıdaki iletişim adreslerimizi kullanarak bildirmenizi rica ederiz. Ayrıca, olumsuz eleştirileriniz başta olmak üzere not ile ilgili tüm eleştirilerinizi de aynı iletişim adreslerimizi kullanarak göndermenizi rica ederiz.

Not, ticari veya akademik amaçlarla yazılmamıştır. Notu ticari amaçla veya üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak suretiyle kullanmayınız. Notta yer alan içerikleri doğrudan kullanacaksanız www.ragipkarakus.com web sitesini kaynak göstermenizi rica ederiz.

İcra ve İflas Hukuku Ders Notu (2022)

Açıklama (14.01.2022)

İcra ve İflas Kanunu’nda ve bazı özel kanunlarda, 24 Kasım 2021 tarihinde kabul edilen ve 30 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı Kanun ile çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Not, yapılan tüm değişiklikleri içerecek şekilde, üzerinde 2022 tarihi de belirtilmek suretiyle yeniden yayınlanmıştır. Halihazırda yayında bulunan not, güncel durumdadır. Notu 14 Ocak 2022 tarihinden önce çıktı alanların söz değişiklikleri takip etmelerini ve not üzerinde gerekli düzeltmeleri yapmalarını sağlamak için güncelleme eki niteliğinde bir doküman hazırlanmıştır. Notu internet sitemizden 15 Ocak 2022 tarihinden itibaren indirenlerin bu dokümanda yer alan açıklamaları dikkate almaları gerekmez.

Not üzerinde yapılan değişiklik ve düzeltmeleri gösteren dokümanı indirmek için buraya tıklayınız. 

Değişiklik (04.07.2022)

İcra ve İflas Kanunu’nun 278. maddesinde Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 tarihli, 2021/52 esas ve 2021/97 karar sayılı ve 26/1/2022 tarihli, 2021/9 esas ve 2022/4 karar sayılı kararları ile bazı ibareler iptal edilmiştir. Söz konusu iptal kararları, notumuzun 210. sayfasına işlenmiştir. Halihazırda yayında bulunan not, güncel durumdadır. 

Ekleme (07.09.2022)

Notun 39. sayfasında uyarı kutusundan sonraki paragrafın başına aşağıdaki cümle eklenmiştir. Söz konusu cümle, halihazırda yayımda bulunan notta yer almamaktadır:

"Gerek itirazın kesin kaldırılması ve gerekse itirazın geçici kaldırılması yargılaması duruşmalı olarak basit yargılama usulüne göre yapılır (m. 70)."

bottom of page