ANAYASA HUKUKU
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982)
Siyasi Partiler Kanunu
Milletvekili Seçimi Kanunu
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
9 Sayılı MA Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında CB Kararnamesi
İDARE HUKUKU
İl Özel İdaresi Kanunu
Belediye Kanunu
Büyükşehir Belediyeleri Kanunu
Köy Kanunu
Mahalli İdari Birlikleri Kanunu
Mahalli İdareler Mahalle Muhtarlıkları ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
İl İdaresi Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Kamulaştırma Kanunu
Kamu İhale Kanunu
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
İmar Kanunu
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Mal bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
Mal bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
3 Sayılı Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında CB Kararnamesi
5 Sayılı Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
6 Sayılı MGK Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
7 Sayılı Savunma Sanayi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
8 Sayılı Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
10 Sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
11 Sayılı Devlet Arşivleri Başkalığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
12 Sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
13 Sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
14 Sayılı iletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
23 Sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
34 Sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
İdari Yargılama Usul Hukuku
BİM, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Danıştay Kanunu
Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun
İDARİ YARGILAMA HUKUKU
CEZA HUKUKU
Türk Ceza Kanunu
Kabahatler Kanunu
Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu
Adli Sicil Kanunu
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
Ceza Muhakemesi Kanunu
Çocuk Koruma Kanunu
Tanık Koruma Kanunu
Terörle Mücadele Kanunu
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun