Bu notta yer alan içerikler Ragıp Karakuş tarafından yazılmış, notun kapak ve sayfa tasarımları yine bizzat Ragıp Karakuş tarafından yapılmıştır. Notta tespit ettiğiniz içerik, yazım ve noktalama hatalarını aşağıdaki iletişim adreslerimizi kullanarak bildirmenizi rica ederiz. Ayrıca, olumsuz eleştirileriniz başta olmak üzere not ile ilgili tüm eleştirilerinizi de aynı iletişim adreslerimizi kullanarak göndermenizi rica ederiz.

Not, ticari veya akademik amaçlarla yazılmamıştır. Notu ticari amaçla veya üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak suretiyle kullanmayınız. Notta yer alan içerikleri doğrudan kullanacaksanız www.ragipkarakus.com web sitesini kaynak göstermenizi rica ederiz.

İdari Yargılama Hukuku Ders Notu

Ekleme (07.11.2021)

Notun 45. sayfasına aşağıdaki bilgi eklenmiştir: 

Kamu görevlilerinin “geçici görevlendirme” işlemlerine karşı açacakları davalarda özel yetki kuralı değil, genel yetki kuralı uygulanır.

Ekleme (18.12.2021)

Notun 66. sayfasına aşağıdaki bilgi eklenmiştir: 

Anayasa’ya göre, kanun, olağanüstü hallerde, seferberlik ve savaş halinde ayrıca milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir (AY m. 125/6).

Ekleme (18.12.2021)

Notun 66. sayfasında yer alan "Bölge idare mahkemesince verilen karara karşı en yakın bölge idare mahkemesine," ifadesine ve "İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine gelişinden itibaren 7 gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir (m. 27/7)." ifadesine 46. dipnot olarak aşağıdaki bilgi eklenmiştir: 

Bölge idare mahkemesince verilen karara karşı itiraz ile kast edilen, bölge idare mahkemesinin, ilk derece mahkemelerinde birden fazla hakimin çekinmesi veya reddi sonucunda o mahkeme yerine dosyaya bakması halinde verdiği kararlara karşı yapılan itirazdır. Bölge idare mahkemesinin itiraz mercii olarak verdiği kararlara itiraz edilemez.